Vätsärin erämaa-alueen hoito- ja käyttösuunnitelmaluonnos on valmistunut. Suunnitelmassa linjataan alueella tehtäviä toimenpiteitä ja alueen käyttöä seuraaviksi 10-20 vuodeksi.

Suunnittelussa on ollut mukana laaja, alueen keskeisistä sidosryhmistä muodostettu yhteistyöryhmä. Suunnittelua on tehty yhteistyössä myös Saamelaiskäräjien ja Kolttien kyläkokouksen nimeämän Akwé: Kon -työryhmän kanssa.

Yksi suunnitelman keskeisistä muutoksista on koko erämaa-alueen osoittaminen syrjävyöhykkeeksi, jonne ei aktiivisesti ohjata kävijöitä eikä rakenneta uutta palveluvarustusta. Nykyiset palvelurakenteet säilytetään. Suunnitelmaluonnoksessa myös linjataan alueen tiettyjen käyttömuotojen lupaharkintaa, esimerkiksi jokamiehen oikeudet ylittävään koiravaljakkotoimintaan ei myönnetä lupia erämaan manneralueelle. Lisäksi suunnitelmalla ohjataan entistä tarkemmin valtion maita koskevien käyttöoikeuksien luovuttamista erilaisia tukikohtia varten.

Suunnitelmaan vaikuttaminen

Vätsärin erämaa-alueen hoito- ja käyttösuunnitelma on lähetty Ympäristöministeriöön vahvistettavaksi 26.6.2020.

Suunnittelun loppuvaiheessa saatiin ehdotus Nellimistä Sevettijärven suuntaan kulkevan moottorikelkkauran lakkauttamisesta. Myös siitä pyydetään lausumaan samalla kun kerrotaan mielipide koko hoito- ja käyttösuunnitelmasta. Asia ratkaistaan lausuntokierroksen jälkeen, kun kaikkia intressiryhmiä on kuultu.

Suunnittelualue

Inarijärven koillispuolen laaja ja syrjäinen Vätsäri on Lapin erämaa-alueista viidenneksi suurin. Vätsäri, kuten muutkin erämaa-alueet on perustettu alueiden erämaaluonteen säilyttämiseksi, saamelaiskulttuurin ja luontaiselinkeinojen turvaamiseksi sekä luonnon monipuolisen käytön ja sen edellytysten kehittämiseksi. Erämaalain mukaan Metsähallituksen on laadittava kaikille erämaa-alueilla hoito- ja käyttösuunnitelma, jonka vahvistaa ympäristöministeriö. Edellinen suunnitelma on vuodelta 2007.

Lisätietoa

Erikoissuunnittelija Liinu Törvi
Metsähallitus, Lapin luontopalvelut
PL 8016, 96101 Rovaniemi
sähköposti: liinu.torvi@metsa.fi

Päivitetty viimeksi 22.10.2020