Vätsärin erämaa-alueen hoito- ja käyttösuunnitelma on valmistunut. Suunnitelmassa linjataan alueella tehtäviä toimenpiteitä ja alueen käyttöä seuraaviksi 10–20 vuodeksi.

Suunnittelussa on ollut mukana laaja, alueen keskeisistä sidosryhmistä muodostettu yhteistyöryhmä. Suunnittelua on tehty yhteistyössä myös Saamelaiskäräjien ja Kolttien kyläkokouksen nimeämän Akwé: Kon -työryhmän kanssa.

Yksi suunnitelman keskeisistä muutoksista on lähes koko erämaa-alueen osoittaminen syrjävyöhykkeeksi, jonne ei aktiivisesti ohjata kävijöitä eikä rakenneta uutta palveluvarustusta. Nykyiset palvelurakenteet säilytetään. Suunnitelmassa ohjataan entistä tarkemmin käyttöoikeuksien luovuttamista tukikohtia varten mm. osoittamalla Vätsärin ylängölle alue, jonne ei myönnetä uusia tukikohtia. Suunnitelmassa myös linjataan tiettyjen käyttömuotojen mm. koiravaljakkotoiminnan ja maastoliikenteen lupaharkintaa.

Suunnitelma on vahvistettu

Suunnitelmaan tehtiin tarkennuksia ympäristöministeriön saaman lausuntopalautteen perusteella. Ympäristöministeriö vahvisti suunnitelman 23.8.2021.

Hoito- ja käyttösuunnitelma

Suunnittelualue

Inarijärven koillispuolen laaja ja syrjäinen Vätsäri on Lapin erämaa-alueista viidenneksi suurin. Vätsäri, kuten muutkin erämaa-alueet on perustettu alueiden erämaaluonteen säilyttämiseksi, saamelaiskulttuurin ja luontaiselinkeinojen turvaamiseksi sekä luonnon monipuolisen käytön ja sen edellytysten kehittämiseksi. Erämaalain mukaan Metsähallituksen on laadittava kaikille erämaa-alueilla hoito- ja käyttösuunnitelma, jonka vahvistaa ympäristöministeriö. Edellinen suunnitelma on vuodelta 2007.

Lisätietoa

Erikoissuunnittelija Liinu Törvi
Metsähallitus, Lapin luontopalvelut
PL 8016, 96101 Rovaniemi
sähköposti: liinu.torvi@metsa.fi

Päivitetty viimeksi 27.8.2021