Hoito- ja käyttösuunnitelma on yleissuunnitelma, joka linjaa alueen hoidon ja käytön pääratkaisut. Suunnitelman avulla sovitetaan yhteen luonnonsuojelun, virkistyskäytön ja muun kansallispuistoon kohdistuvan maankäytön tavoitteet. Suunnitelma laaditaan noin 15 vuoden ajalle.

Suunnittelualue

Syötteen kansallispuisto sijaitsee Pudasjärven kaupungin sekä Taivalkosken ja Posion kuntien alueilla. Neljästä eri osa-alueesta koostuva puisto on perustettu v. 2000, ja se on pinta-alaltaan yhteensä 30 127 hehtaaria. Kansallispuisto kuuluu myös Natura 2000 -verkostoon.

Syötteen kansallispuiston erämaiset vaaramaisemat muodostuvat enimmäkseen vanhoista kuusimetsistä, joiden lomassa vaihtelevat rinnesuot ja puronotkot. Puistossa viihtyvät monet vanhan metsän lajit, jotka usein ovat myös uhanalaisia. Merkittävä uhanalaisryhmä Syötteellä on kääväkkäät, joiden joukossa esiintyy valtakunnallisesti uhanalaisia ja erityisesti suojeltavia lajeja.

Kansallispuiston alueella on rikas maankäytön historia, joka on jättänyt puistoon merkkejään mm. niitty- ja kaskikulttuurista, poronhoidosta, tervanpoltosta ja savottakulttuurista. Puiston reittien varsilla on mahdollisuus tutustua useisiin kulttuurikohteisiin. Tunnetuin näistä on Rytivaaran entisöity kruununmetsätorppa, jonka pihapiiriä niitetään säännöllisesti perinnemaisemakohteena.

Kansallispuiston läheisyydessä sijaitsee Syötteen matkailukeskus. Puistoa kehitetään virkistys- ja luontomatkailukohteena tiiviissä yhteistyössä alueen matkailutoimijoiden sekä muun toimintaympäristön kanssa. Kansallispuisto on mukana Euroopan kansallispuistoliiton European Charter -ohjelmassa, johon kuuluvat suojelualueet ovat sitoutuneet kehittämään matkailua kestävällä tavalla.

Suunnitelma on hyväksytty

Suunnittelusta vastasi Metsähallituksen Pohjanmaan Luontopalvelujen asiantuntijoista koostuva projektiryhmä. Suunnittelun tukena toimi yhteistyöryhmä, joka muodostui keskeisistä paikallisista toimijoista ja yhteistyökumppaneista. Yhteistyöryhmä kokoontui kaksi kertaa prosessin aikana keskustelemaan suunnittelun tavoitteista.

Suunnitelman luonnos valmistui lokakuussa 2016, ja siitä pyydettiin lausunnot keskeisiltä sidosryhmiltä. Suunnitteluprosessin aikana järjestettiin kaksi kaikille avointa yleisötilaisuutta ja kuka tahansa on saanut antaa palautetta suunnittelutyön vetäjälle.

Ympäristöministeriö hyväksyi suunnitelman 23.2.2018.

Lisätietoja

Erikoissuunnittelija Teija Turunen (suunnittelun vetäjä)
Metsähallitus, Pohjanmaan luontopalvelut
Karhukunnaantie 2, 93100 Pudasjärvi
Puhelin: 040 574 9345
Sähköposti: teija.turunen(at)metsa.fi

Päivitetty viimeksi 4.6.2020