Metsähallituksen luontopalvelut laatii Siikanevan hoito- ja käyttösuunnitelman. Suunnittelualue sijaitsee Ruoveden kunnassa ja Oriveden kaupungissa ja koostuu neljästä erillisestä osa-alueesta, joista suurin on Siikanevan soidensuojelualueen ja yksityisen Siikanevan luonnonsuojelualueen muodostama n. 1 300 hehtaarin laajuinen kokonaisuus. Alue kuuluu valtaosin myös Siikanevan Natura 2000 -alueeseen. Muita suunnittelukohteita ovat Susimäen vanhojen metsien alue, Kuivajärven metsä Natura 2000 -alue sekä Ryövärinkuopan luonnonsuojelualue.

Suunnittelun tavoitteena on sovittaa yhteen alueen eri käyttömuodot siten, että alueen luontoarvot eivät vaarannu. Suunnitelma ohjaa alueiden virkistys- ja muuta käyttöä sekä luonnon ja kulttuuriperinnön suojelua seuraavien 10–15 vuoden ajan. Yksityismailla suunnitelma on suositusluontoinen eikä sellaisenaan sido maanomistajaa.

Suunnitelma laaditaan osallistavan suunnittelun periaatteiden mukaisesti alueen käyttäjiä ja eri intressitahoja kuunnellen. Paikallisten asukkaiden, yrittäjien, yhdistysten ja muiden sidosryhmien näkemykset ja tarpeet ovat keskeisessä roolissa alueen käyttöä suunniteltaessa.

Siikaneva on Pirkanmaan laajin yhtenäinen suoalue ja maakunnan tärkein soidensuojelualue. Pääosa yli 10 km²:n suoalueesta on luonnontilaista, vain reunaosia on ojitettu. Lajiston monimuotoisuutta rikastuttavat entisestään tasaisen suoalueen keskeltä saarten lailla esiin nousevat vanhat metsäsaarekkeet. Siikaneva on myös Pirkamaan arvokkain lintusuo. Alue on vilkkaassa virkistyskäytössä ja siellä kulkee noin 10 km mittainen, pääosin pitkostettu rengasreitti. Suoaluetta hyödynnetään myös tutkimus- ja opetuskohteena.

Suunnitteluun vaikuttaminen

17.10. 2012 järjestettiin avoin keskustelutilaisuus Hyytiälän metsäasemalla.

Suunnittelun tueksi on perustettu keskeisistä sidosryhmistä koostuva yhteistyöryhmä, joka kokoontuu 2–3 kertaa. Suunnitelman luonnos lähetetään lausuntokierrokselle. Lausuntopyyntö lähetetään keskeisille sidosryhmille, mutta myös yksityiset henkilöt voivat kommentoida suunnitelmaa. Lausuntokierroksen jälkeen Metsähallitus viimeistelee suunnitelman. Suunnittelun etenemisestä tiedotetaan näillä verkkosivuilla.

Lisätietoja

Päivitetty viimeksi 2.6.2020