Viisi talkoolaista raivaa niitylle kasvanutta metsää.
Kuva: Anssi Riihiaho.

Samassa veneessä Selkämerelle -hanke aloittaa Selkämeren kansallispuiston hoito- ja käyttösuunnitelman toteuttamisen sekä kohdekohtaisen sidosryhmäyhteistyön viidellä eri puolilla Selkämerta sijaitsevalla kohteella.

Vuosina 2015-2016 toteutettavaa hanketta osarahoittavat Selkämeren rannikon kolme Leader-ryhmää: Pohjois-Satakunta, Karhuseutu ja Ravakka. Omarahoituksesta vastaavat Metsähallitus sekä lisäksi hankkeeseen osallistuvat kolmannen sektorin tahot talkootyön muodossa. Hankkeen kokonaisbudjetti on 116 860 €.

Hankkeen tavoitteet ja toimenpiteet

Hankkeen kohteiksi on valittu sellaiset hoito- ja kehittämiskohteet, joissa hoidon ja yhteistyön aloittaminen on erityisen kiireellistä, ja joissa yhteistyöllä on keskeinen rooli. Kohteissa pyritään osallistamalla löytämään ratkaisuja erilaisten intressien yhteensovittamiseen, vahvistamaan eri osapuolien kokemusta yhteisestä kansallispuistosta ja sitouttamaan paikallisia lähikohteidensa arvojen hoitamiseen ja seurantaan. Tavoitteena on suunnitella yhteisesti kohteiden tulevaa käyttöä ja luoda pohjaa elinkeinotoiminnan edistämiselle Selkämeren kansallispuistossa.

Merikarvian Hamskerissa aloitetaan kulttuuriperintökohteiden hoito raivauksilla yhteistyössä Selkämeren kansallispuiston Ystävät ry:n ja paikallisten toimijoiden kanssa. Luvialla, Säpin majakkasaaressa kunnostetaan valtakunnallisesti merkittävän rakennetun kulttuuriympäristön rakennuksia, raivataan ja niitetään uhanalaisille lajeille tärkeitä perinnebiotooppeja sekä parannetaan saaren virkistyskäyttömahdollisuuksia kansainvälisellä vapaaehtoisleirillä ja saaressa toimivien yhdistysten kanssa. Luvian Välikallion ja Eurajoen Iso-Susikarin saarissa järjestetään siivoustalkoot vanhoissa kalamajoissa ja suunnitellaan niiden kunnostusta ja tulevaa käyttöä yhteisesti paikallisten toimijoiden kanssa. Uudessakaupungissa hankekohteena on Putsaari, jonka maanomistajien kanssa aloitetaan keskustelut saaren luonnonhoidon ja virkistyskäytön järjestämisestä uhanalaisen tähkämaitikan elinympäristön hoidon yhteydessä.

Aineistoja

Lisätietoja

Päivitetty viimeksi 2.6.2020