Metsähallitus laatii Pyhäjärven ja Niinikorven Natura 2000 -alueille hoito- ja käyttösuunnitelman yhteistyössä Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen kanssa. Suunnitelma on käsikirjoitus, jolla ohjataan alueen käyttöä sekä luonnonsuojelua alueella tulevien 15 vuoden ajan.

Suunnitelmaluonnos

Suunnitelmaluonnos oli lausunnolla 14.12.2014 asti. Yleisöpalautteen lisäksi virallisia lausuntoja suunnitelmasta pyydettiin viranomaisilta, yhdistyksiltä ja muilta käyttäjäryhmiltä.

Suunnitelma on lähetetty ympäristöministeriöön vahvistettavaksi.

Suunnittelualue

Pyhäjärven suunnittelualueen pinta-ala on 4 060 ha, josta pääasiassa saarissa sijaitsevia valtion maita on 226 ha, yksityisomistuksessa olevia luonnonsuojelualueita yli 100 ha (18 kpl) ja jakokuntien hallinnassa olevia vesialueita noin 3 700 ha. Suunnittelualue kuuluu valtakunnalliseen rantojensuojeluohjelmaan ja Natura 2000 -verkostoon. Pyhäjärven saaret ovat suosittuja retkikohteita ja alueen tulipaikat ovat ahkerassa virkistyskäytössä.

Niinikorven lehtojensuojelualue sijaitsee Pyhäjärven eteläpuolella Hiidenniemen kylässä. Suunnittelualue on asetuksella rauhoitettu lehtojensuojelualue. Suojelualueen pinta-ala on 2 ha ja se on valtion hallinnassa. Alueella sijaitsee Suomen pohjoisin useita yksilöitä käsittävä metsälehmusesiintymä. Alueen läpi kulkee Vitikkamäen luontopolku.

Alueille laadittava hoito- ja käyttösuunnitelma on yleissuunnitelma, jossa linjataan käytön ja hoidon pääratkaisuja. Suunnitelman avulla sovitetaan yhteen luonnonsuojelun, virkistyskäytön ja muun käytön tavoitteita sekä ohjataan virkistyskäyttöä ja luonnon ja kulttuuriympäristön suojelua. Valtion maiden osalta suunnitelma ohjaa alueita hallinnoivan Metsähallituksen toimintaa. Yksityisiä maanomistajia suunnitelma ei sido, vaan yksityismailla suunnitelma on suositusluonteinen.

Keskeisiä hoito- ja käyttösuunnitelman teemoja suunnittelualueella ovat alueen luontoarvojen ja kulttuuriperinnön turvaaminen sekä retkeilyn sovittaminen yhteen suojelutavoitteiden kanssa. Pyhäjärven osalta yksi suunnitelman tavoitteista on linjata alueen tulentekokäytäntöä.

Suunnitelma laaditaan noin 15 vuoden ajanjaksolle. Niinikorven lehtojensuojelualueelle hoito- ja käyttösuunnitelma on lakisääteinen, joten sen osalta suunnitelman vahvistaa ympäristöministeriö.

Lisätietoja    

Päivitetty viimeksi 2.6.2020