Hankkeeseen sisältyi 64 (alunperin 59) Natura 2000 -aluetta Saaristomereltä Kuusamoon. Kaikilla on tehty luonnonhoitotoimia. Hoitotoimien suunnittelussa ja toteutuksessa otettiin eri kasvi-, eläin- ja sienilajien vaatimukset huomioon mahdollisimman kattavasti, jotta arvokas lajisto saadaan säilytettyä. Ennen hoitotoimia myös kulttuuriperintökohteet on kartoitettu, jotta ne eivät vaarannu.

Kolmelle Natura-alueelle laadittiin hoito- ja käyttö-suunnitelmat, joiden avulla sovitetaan yhteen erilaisia käyttötarpeita suhteessa luonnonsuojelutavoitteisiin. Viidellä kohteella luonnonhoitotöitä on tehty WWF:n talkooleirien yhteydessä. Lisäksi kahdeksalla kohteella on järjestetty erityisesti eläkeläisille suunnattuja Senior Ranger -tapahtumia, joissa on jaettu tietoa kohteiden luonto- ja kulttuuriperintöarvoista sekä tehty käytännön hoitotöitä.

Kohteita on 64. Lista kohteista.

Huom. Kartalta puuttuvat numerot 8 ja 61, koska kohteita ei sisällytetty lopulliseen hankekokonaisuuteen.

Päivitetty viimeksi 29.5.2020