LIFE-hankkeiden ja Natura 2000 -verkoston lippuja kannattelevat keskellä Luonnonhoito-LIFE-hankkeen projektipäällikkö Kati Salovaara, vasemmalla Päivi Virnes ja oikealla Hanna-Leena Keskinen Metsähallituksen Luontopalveluista.

Luonnonhoito-LIFE-hankkeessa on tuotettu tietoa hankkeen kohteena olevien Natura 2000 -alueiden luontotyypeistä, lajistosta ja kulttuuriperintökohteista. Asiantuntijoiden kokoamaa monipuolista tietoa on hyödynnetty alueiden hoidon ja käytön suunnittelussa.

Hoito- ja käyttösuunnitelmat

Suojelualuekokonaisuuksia koskevat hoito- ja käyttösuunnitelmat ovat laajoja yleissuunnitelmia, jotka linjaavat kohdealueiden käytön ja toiminnan suuntaa sekä ohjaavat virkistyskäyttöä ja luonnon suojelua. Niiden tavoitteena on sovittaa yhteen eri suojelu- ja käyttöarvoja sekä eri käyttäjäryhmien tavoitteita. Luonnonhoito-LIFEssä valmistui kolme hoito- ja käyttösuunnitelmaa:

Luonnonhoitosuunnitelmat

Luonnonhoidon tavoitteena on palauttaa, elvyttää ja säilyttää suojelualueiden arvokkaita erityispiirteitä. Luonnonhoitosuunnitelmat perustuvat yksityiskohtaiseen tietoon kohdealueen luontotyypeistä ja lajistosta. Niissä määritellään toimenpiteet, jotka ovat välttämättömiä suojelualueen luontoarvojen säilyttämiseksi. Luonnonhoito-LIFE-hankkeessa tuotettiin 47 hoitosuunnitelmaa 39 Natura-alueelle.

Lajistokartoitukset

Kulttuuriperintöinventoinnit

Kulttuuriperintökohteiden kartoittaminen ennen luonnonhoitotöiden toteuttamista on välttämätöntä, jotta hoitotöiden toteutuksessa ei vahingoiteta kulttuuriperintöä edustavia rakenteita. Hankekohteilla näitä ovat esimerkiksi miilut ja historialliset rakennusten jäänteet.

Lisäksi seuraaville hankekohteille tehtiin yksityiskohtaiset maastokartoitukset:

Muita suunnitelmia

Hankkeessa tuotettiin lisäksi viestintäsuunnitelma, luonnonhoitokohteiden seurantasuunnitelma sekä pikkuapollon (Parnassius mnemosyne) siirtoistutussuunnitelma.

Hankkeen tulokset

Seurantaraportit

Hankkeen toimenpiteiden toteutuksen seurantaa tehtiin kaikilla luonnonhoitokohteilla. Muutamille lehto- ja perinnebiotooppikohteille perustettiin lisäksi pysyviä seurantakoealoja, joilla hoitotöiden vaikutusta tullaan seuraamaan hankkeen päättymisen jälkeen.

Opastaulut

Valokuvia kohteille viedyistä opastauluista (pdf, tiedostojen koko 113-330 kt)

Päivitetty viimeksi 29.5.2020