Kookas valkoinen perhonen keltaisella kukalla.
Pikkuapollo. Kuva: Mikko Kuussaari.

Yhteenveto hankkeen toiminnasta ja tuloksista

Esite

Luonnonhoito-LIFE – Lajien rikkautta suomalaisessa luonnossa (julkaisut.metsa.fi).

Uhanalaisen luonnon hoitoa Natura 2000 -alueilla

Luonnonhoito-LIFE-hankkeen tavoitteena (2011–2016) oli hoitotoimin parantaa lajistollisesti monimuotoisimpiin kuuluvien luontotyyppiemme tilaa ja niille ominaisen lajiston elinolosuhteita. Hankkeessa hoidettiin yhteensä yli 1 000 hehtaaria niittyjä, ketoja, puustoisia perinneympäristöjä, lehtoja ja valkoselkätikan asuttamia vanhoja lehtimetsiä 64:llä Natura 2000 -alueella Saaristomereltä Kuusamoon.

Hankkeen tuloksina saatiin luontomme lajirikkaimpia alueita kukoistamaan!

Vuoden 2016 lopussa päättyneessä hankkeessa työskennelleen henkilökunnan ja urakoitsijoiden lisäksi yli tuhat luonnonystävää pääsi osallistumaan toimintaan ja tutustumaan suojelualueiden hoitoon. Kohteissa järjestettiin mm. talkooleirejä WWF Suomen kanssa sekä eläkeläisille suunnattuja tapahtumia. Vapaaehtoisten työpanos mahdollisti hoidon käsityönä, mikä on usein ainoa mahdollinen hoitotapa kaikkein herkimmillä alueilla.

Vapaaehtoisten lisäksi myös maatalousyrittäjät ovat tärkeä yhteistyötaho. LIFE-rahoituksella peruskunnostettujen perinneympäristöjen arvo säilyy vain, jos hoito jatkuu myös tulevaisuudessa. Hankkeen toimintamalli osoittautui hyvin tehokkaaksi. LIFE-rahoituksella tehtiin hoitosuunnitelma, alkuraivaus ja aitaaminen sekä etsittiin jatkohoitoa varten karjanomistaja yhteistyökumppaniksi.

Hankkeeseen valitut kohteet ovat vaarassa menettää lajistolliset arvonsa ilman hoitotoimia. Esimerkiksi liiallinen kuusien määrä heikentää lehtokasvillisuuden ja siitä riippuvaisen lajiston elinoloja ja vaikeuttaa lehtipuuston uudistumista. Perinteisen maatalouden väistyessä niittyjen ja ketojen lajiston uhkana on puolestaan alueiden umpeenkasvu laidunnuksen tai niiton päätyttyä.

Pikkuapolloa siirrettiin Sipoonkorven kansallispuistoon ja Salon Rekijoelle

Uhanalaisen pikkuapolloperhosen siirtoistutukset jatkuivat hankkeen aikana siirtämällä perhosia Sipoonkorven kansallispuiston laidunniitylle sekä Salon Rekijoelle karjan laiduntamalle niitylle.

Siirtoistutusten seuranta on jatkunut hankkeen jälkeen. Suomen ympäristökeskuksen tiedote (www.syke.fi, 28.6.2017)

   

Viisivuotisen hankkeen kustannusarvio oli noin 3,65 miljoonaa euroa, josta EU rahoitti puolet. Metsähallituksen Luontopalvelujen johtamassa hankkeessa yhteistyökumppaneina olivat WWF Suomi ja Suomen ympäristökeskus.

Lisätietoja hankkeesta antaa

Vastaava suojelubiologi
Panu Kuokkanen
Metsähallitus, Luontopalvelut
panu.kuokkanen(at)metsa.fi

Luonnonhoito-LIFEn toimintaa

Päivitetty viimeksi 29.5.2020