Julkaisuja

Kainuun luonnonvarasuunnitelma 2015-2020

Kainuulaisten elämässä valtion mailla ja vesillä on ollut aina merkittävä rooli. Metsähallitukselta edellytetäänkin selkeitä toimia niin talouden, luonnonsuojelun kuin muidenkin palvelujen suhteen. Puun kysyntä tulee lisääntymään lähivuosina merkittävästi jo tehtyjen ja suunnitteilla olevien metsäteollisuuden investointipäätösten ansiosta. Metsiin ja vesiin kohdistuu kasvavia odotuksia erityisesti virkistyskäytön ja luontomatkailun osalta.

Kainuun alueen pinta-alasta Metsähallituksen hallinnassa on noin 40 prosenttia eli reilu miljoona hehtaaria:

 • Maa-alasta (958 000 ha) on metsätalouskäytössä noin 78 prosenttia (749 000 ha) ja luonnonsuojelukäytössä noin 16 prosenttia (155 000 ha)
 • Metsähallitus on omalla päätöksellään siirtänyt metsätaloustoiminnan ulkopuolelle 35 000 hehtaaria monikäyttömetsiä, rajoitetussa käytössä on 50 000 hehtaaria
 • Yleisiä vesialueita on noin 114 000 hehtaaria
 • Monikäyttömetsien puuston kokonaistilavuus on 55 miljoonaa kuutiometriä
 • Monikäyttömetsien puusto kasvaa 2,4 miljoonaa kuutiometriä vuodessa
 • Puustosta hakataan noin 1,35 miljoonaa kuutiometriä vuodessa
 • Yksi kansallispuisto
 • Kaksi retkeilyaluetta

Luonnonvarasuunnitelman toimintalinjaukset

Metsähallituksen Kainuun luonnonvarasuunnitelmassa linjataan valtion maiden käyttöä vuosille 2015-2020.

Metsähallitus on uudistanut luonnonvarasuunnittelun periaatteita ja Kainuun luonnonvarasuunnitelma on ensimmäinen, joka toteutettiin uusien ohjeiden ja linjausten mukaisesti. Suunnitelma laadittiin yhteistyössä alueellisessa ryhmässä, jossa oli edustettuina 24 yhteistyötahoa tai asiantuntijajäsentä.

Maankäyttö:

 • Jatketaan matkailualueiden kehittämistä ja lomatonttikauppaa jatketaan
 • Edistetään uusiutuvan energian lisäämistä ja siten kansallisten ilmastotavoitteiden toteutumista

Metsätalous:

 • Nostetaan metsätalouden hakkuumäärä noin 1,4 miljoonaan kiintokuutiometriin vuodessa (vuotuinen lisäys on 100 000 m³)
 • Suunnitteen nousu perustuu kasvatushakkuiden määrän lisääntymiseen, uudishakkuiden ala pienenee lievästi
 • Hakkuiden paino on Keski- ja Etelä-Kainuussa
 • Lisätään erityishakkuiden käyttöä maisema-, virkistys- ja luontomatkailukohteilla
 • Panostetaan aiempaa enemmän monikäyttömetsien maisemanhoitoon
 • Päivitetään alue-ekologinen suunnitelma suunnitelmakauden alkupuolella

Virkistyskäyttö:

 • Kehitetään alueen retkeilypalveluja ja kohdennetaan niitä vastaamaan entistä tehokkaammin kysyntää
 • Luodaan matkailuyrittämiselle ja luonnon virkistyskäytölle mahdollisuuksia etenkin Kajaanin rauniolinnan yhteyteen, Hiidenportin kansallispuistossa, Hossan ja Oulujärven retkeilyalueilla, matkailukeskusten ympäristössä ja tärkeimmillä nähtävyyskohteilla
 • Keskitetään retkeilyrakenteet virkistyskäytön tärkeimmille kohteille
 • Poistetaan vähällä käytöllä olevat ja huonokuntoiset virkistyksen rakenteet

Lataa tarkempi maankäyttökartta.

Päivitetty viimeksi 5.1.2022