Julkaisuja

Itä-Lapin alueen luonnonvarasuunnitelman välitarkastus. Kausi 2010-2015. Itä-Lapin luonnonvarasuunnitelma – Kausi 2006-2015 Maankäyttökartta Itä- ja Länsi-Lappi (pdf, 54,2 Mt)

Metsähallituksen Itä-Lapin alueen luonnonvarasuunnitelma kaudelle 2006-2015 valmistui vuonna 2006. Suunnitelman välitarkastus tehtiin vuonna 2010. Välitarkastuksen tuloksena päivitettiin Metsähallituksen toiminnan tavoitteet ja mitoitus vuosille 2010-2015. Vuonna 2006 valittua virkistyskäyttöä ja matkailua painottavaa toimintavaihtoehtoa jatketaan.

Välitarkastuksen yhteydessä tehdyt toiminnan linjaukset kaudelle 2010-2015:

 • Vuonna 2006 valittua virkistyskäyttöä ja matkailua painottavaa toimintavaihtoehtoa jatketaan. Vaihtoehto yhdistää edelleen parhaalla mahdollisella tavalla työllisyyden, alue – ja paikallistalouden, puuntarjonnan sellu-, paperi- ja sahateollisuuden tarpeisiin, sekä metsäbioenergian saannin, matkailun ja virkistyskäytön edellytykset, luonnon monimuotoisuuden säilyttämisen, porotalouden ja saamelaiskulttuurin ylläpidon.
 • Virkistys- ja luontomatkailukäytön edellytyksiä ja internetmarkkinointia kehitetään erityisesti matkailun painopistealueilla. Matkailun painopistealueiden palveluvarustusta kehitetään asiakaslähtöisesti. Kestävyys ja ympäristönäkökohdat ovat keskeisiä kehittämisen lähtökohtia.
 • Ekologista verkostoa kehitetään uudistamalla alue-ekologiset suunnitelmat uusimman tieteellisen tiedon ja karttuneiden inventointitietojen perusteella toimintajakson kuluessa. Lisäksi ekologinen verkosto täydentyy toimenpidesuunnittelun yhteydessä.
 • Natura -yleissuunnitelman määrittelemille kiireisille kohteille laaditaan hoito- ja käyttösuunnitelmat. Kaudella 2010-2015 hoito- ja käyttösuunnitelmia laaditaan Pomokairan, Koitelaisen, Vintilänkairan, Kulvakon, Kemihaaran soiden sekä Serrijoki-Kätkävuoman Natura-alueille. Hoito- ja käyttösuunnitelmia varten perustetaan yhteistyöryhmät, joihin kutsutaan edustajat eri sidosryhmistä mm. paliskunnista.
 • Lajien ja luontotyyppien inventointi, hoito ja seuranta kohdennetaan luonnonsuojelullisesti kiireisimmille kohteille tai alueiden käytön kannalta tärkeimmille kohteille.
 • Kansallisen metsäohjelmassa (KMO) sovittu talousmetsien kulttuuriperintöinventointi aloitetaan Länsi-Lapissa kesällä 2010 ja Itä-Lapissa 2011.
 • Metsätaloudessa painotetaan kasvatushakkuita ja taimikonhoitotöitä. Teiden rakentamiseen ja peruskorjauksiin satsataan entistä enemmän ympärivuotisen puuhuollon turvaamiseksi.
 • Vesiensuojavyöhykkeiden, uhanalaisten lajien esiintymien ja metsonsoidinten vaikutusalueita huomioidaan aiempaa tarkemmin hakkuulaskelmissa.
 • Talousmetsien luonnonhoidolla lisätään luonnon monimuotoisuutta säästämällä luontokohteet ja säilyttämällä elinympäristöjä uhanalaisille lajeille soveltuvina. Metsänhoidollisia kulotuksia jatketaan vuosien 2006-2009 tasolla. Säästöpuuryhmien polttoja toteutetaan palojatkumoalueiden läheisyydessä.
 • Porotalousyhteistyötä ohjaa Metsähallituksen ja paliskuntainyhdistyksen välinen sopimus. Poronhoidon edellytykset otetaan huomioon eri toimenpiteissä. Yhteistyö on tiivistä ja säännönmukaista paliskuntainyhdistyksen ja paliskuntien kanssa.
 • Lisääntyvään bioenergian tarpeeseen vastataan kehittämällä metsäbioenergian korjuuta ja tuotantoa.
 • Lisääntyvään uusiutuvan energian tarpeeseen vastataan muun muassa kartoittamalla ja kehittämällä tuulivoimatuotantoon sopivia alueita.
 • Maa-ainesvaroja myydään ja otto-oikeuksia vuokrataan soveltuvilta kohteilta ympäristöarvot korostetusti huomioiden.
 • Riistan elinympäristöt otetaan huomioon metsien käsittelyssä ja riistaelinympäristöjen aktiivista hoitoa jatketaan. Myyntiin asetettavista erilaisten metsästyslupien määristä neuvotellaan vuosittain riistanhoitoyhdistysten kanssa.
 • Kalavesien hoidossa hyödynnetään luontaisia kalakantoja. Istutukset suunnataan sellaisiin vesiin, joissa kalastuspaine sitä edellyttää. Ammattikalastuksen edellytykset turvataan.
 • Maata myydään pääasiassa kaavoitetuilta alueilta. Kaavoitusta jatketaan matkailukeskuspainotteisesti. Muu maan myyntitoiminta keskitetään tulosalueiden yhteisesti vuonna 2009 kartoittamiin kohteisiin.
 • Metsähallituksen toiminnassa otetaan huomioon tutkimuksen, opetuksen, puolustusvoimien ja rajavartiolaitoksen maankäytön tarpeet. Metsäntutkimuslaitoksen, puolustusvoimien ja rajavartiolaitoksen kanssa toiminta perustuu yhteistyösopimuksiin.
 • Metsätalous mitoitetaan toimintaohjelman periaatteita noudattaen siten, että maankäyttöpäätökset sekä muut rajoitteet otetaan täysimääräisesti huomioon hakkuumahdollisuuksien mitoituksessa.
 • Kasvava toiminta valtion metsissä tarjoaa lisääntyviä työ- ja toimeentulomahdollisuuksia yrittäjille ja työntekijöille.
 • Vuorovaikutusta jatketaan tiiviinä paikallisten tahojen kanssa.

Luonnonvarasuunnitelmassa vuonna 2006 määritettiin matkailun painopistealueet, jotka ovat hyvin pitkälti yhteneväiset Lapin matkailustrategian kanssa. Painopistealueet muodostuvat pääasiassa olemassa olevien suojelualueiden ja muiden erikoismetsien kokonaisuudesta. Painopistealueita ovat UKK-puisto laajennettuna Kakslauttasen alueella Sodankylässä, Pyhä – Luoston alue Sodankylän, Pelkosenniemen ja Kemijärven raja-alueella, Kivitunturi Savukoskella sekä Sallatunturin ja Oulangan alueet Sallassa. Painopistealueita ovat myös Kairijoen rannat ja Kemijoen rannat Martinkylästä pohjoiseen, Nuortti- ja Tuntsajoen rannat.

Päivitetty viimeksi 28.4.2020