Metsähallituksen Pohjanmaan-Kainuun Luontopalvelut on laatinut Hossan kansallispuiston hoito- ja käyttösuunnitelman. Hossan vanha retkeilyalue muuttui kansallispuistoksi kesällä 2017 juhlistamaan Suomen 100-vuotista taivalta itsenäisenä valtiona. Retkeilyalueen lakkauttamisen ja kansallispuiston perustamisen myötä alueelle tehtiin nyt uusi hoito- ja käyttösuunnitelma. Metsähallitus hyväksyi suunnitelman 5.4.2019.

Ympäristöministeriö on vahvistanut Hossan kansallispuiston hoito- ja käyttösuunnitelman. 16.7.2019 päivätyssä vahvistamiskirjeessään ministeriö korostaa suunnitelmassa esitettyjen toimenpiteiden ja vaikutusten seurannan tärkeyttä alueen luonnonarvojen sekä ekologisen ja sosiaalisen kestävyyden kannalta – lisääntyvän kävijämäärän vaikutusten seurantaa erityisesti.

Ministeriö toteaa, että suunnitelma selkiinnyttää ja ohjaa alueen käyttöä, millä on myönteistä vaikutusta myös kansallispuiston luonnonarvoille. Alueen hoidolle ja käytölle suunnitelmassa asetetut tavoitteet ovat sopusoinnussa kansallispuiston perustamistarkoituksen ja suojelutavoitteiden kanssa. Ministeriö suosittelee suunnitelmassa esitettyjen laji-inventointien, aapasoiden ennallistamisen, metsien ennallistamispolttojen sekä virtavesien kunnostusten toimeenpanon kiirehtimistä osana uuden hallitusohjelman sisältämää elinympäristöjen tilan toimintaohjelmaa.

Asiakirjat ovat pdf-tiedostoja:

Taustaa

Kansallispuistostatus on merkinnyt alueen käyntimäärien kaksinkertaistumista aiempiin vuosiin verrattuna.
Suunnitelmalla ohjataan kansallispuiston kehittämistä ja sovitetaan yhteen alueen käyttömuotoja. Hossan keskeisimpiä käyttömuotoja ovat mm. retkeily, luontomatkailu ja kalastus ja ne on sovitettava alueelle luontoarvoja vaarantamatta. Kansallispuistossa on runsaasti myös kulttuuriperintökohteita. Suunnitelma on laadittu seuraaville noin 15 vuodelle, ja työ on osa ASCENT-hanketta.

Hoito- ja käyttösuunnitelma on laadittu osallistavalla tavalla, mikä tarkoittaa, että käyttäjillä ja muilla sidosryhmillä on ollut mahdollisuus osallistua tai kommentoida suunnitelmaa sen edetessä.

Työn tueksi perustettiin myös yhteistyöryhmä, jossa olivat mukana oleellisimmat viranomais- ja muut tahot. Lisäksi Hossan alueen yrittäjiä on osallistettu erityisesti alueen matkailu- ja muuhun toimintaan.

Ensimmäinen avoin osallistamistilaisuus järjestettiin 12.4.2018 Hossan luontokeskuksessa ja toinen 21.11.2018. Metsähallituksen henkilökunta esitteli suunnitelmaluonnosta ja yleisöllä oli mahdollisuus kommentoida ja keskustella suunnitelman sisällöstä.

Suunnitelman vahvistaa ympäristöministeriö.

Lisätietoja ja yhteydenotot:

Erikoissuunnittelija Pentti Hamunen
Mesähallitus, Pohjanmaan-Kainuun Luontopalvelut
pentti.hamunen(at)metsa.fi
puh. 0206 39 6731

Lisätietoa:

Päivitetty viimeksi 25.5.2020