Metsän keskellä virtaavassa purossa on tolppia ja poikkipuita, joita rannalla oleva mies tutkii.
Valuma-alueilla toteutetut ojitukset ovat lisänneet hiekan huuhtoutumista alapuolisiin puroihin. Hiekkaa pyritään poistamaan puroista asentamalla niihin puisia suisteita sekä kiviä, ja monipuolistamaan esimerkiksi taimenen elinympäristöä lisäämällä niihin luonnonpuita oksineen. Kuvassa on Isojoen latvapuro Pohjanmaan kohdealueella. Kuva: Metsähallitus.

Vesistökunnostuksien tavoitteina on vesilinnuston, jokihelmisimpukan, kalojen ja muun eliöstön elinympäristön parantaminen. Näiden tavoitteiden lisäksi kunnostuksilla voidaan edistää alueen virkistyskäyttöä ja edistää viihtyisyyden tai luonnon- ja maisemansuojelullisten arvojen kasvattamista.

Virtavesistämme suurin osa on padottu ja perattu maankuivatuksen, tulvasuojelun ja voimatalouden tarpeisiin. Tämän seurauksena vesieliöstön elinympäristö on yksipuolistunut. Hankkeessa parannetaan virtavesien elinympäristön monipuolisuutta lisäämällä vesistöihin kiviä ja kutusoraa sekä meillä kunnostuksissa vielä vähän käytettyä luonnonpuuta ja vesisammalia. Virtavesikunnostuksia toteutetaan kaikilla kohdealueillamme.

Rehevöityminen ja laidunnuksen loppuminen ovat saaneet monet lintuvesistämme kasvamaan lähes umpeen. Hankkeessa kunnostamme lintuvesiä nostamalla niiden vedenpintaa, poistamalla liiallista rantakasvillisuutta, poistamalla pienpetoja sekä lisäämällä laidunnusta. Näiden toimenpiteiden on todettu monipuolistavan erityisesti kahlaajien, mutta myös muiden lintulajien runsautta vesistöissä.

Osassa kohdejärvistä kalakanta on vinoutunut: niissä on runsaasti pienikokoista särkeä, lahnaa ja ahventa. Hoitokalastamalla näitä järviä pyrimme poistamaan vesistöihin kertyneitä liiallisia ravinteita sekä lisäämään petokalojen, kuten kuhan tai isojen ahvenien osuutta kalastosta. Petokalojen määrän kasvu pitää myöhemmin luontaisesti kurissa järvien särkikalakantoja.

Päivitetty viimeksi 22.5.2020