Huolehtimalla yhteisestä vesiperinnöstämme tässä ja nyt varmistamme mahdollisuuden nauttia siitä myös tulevaisuudessa. Vesistöt ja niiden valuma-alueet eivät tunne rajoja vaan vaikuttavat toisiinsa hyvin tiiviisti.  Siksi yhteistyötä vesistöjen hyväksi on tehtävä niiden valuma-alueilla riippumatta siitä, harjoitetaanko niillä maa- tai metsätaloutta, turvetuotantoa tai muunlaista ihmistoimintaa.

Hanke kerää yhteen käytännön toimijoita ja toiminnanharjoittajia, vesienhoidon ammattilaisia ja asiantuntijoita, tutkijoita sekä päätöksentekijöitä. Tämän yhteistyön tuloksena tulee muun muassa syntymään käytännön vesiensuojelutyötä helpottava kansallinen, integroitu valuma-aluemalli. Tässä kokonaisvaltaisessa työkalussa yhdistetään useita kuormituksien laskennassa ja hydrologiassa tällä hetkellä erillisinä toimivia, yksityiskohdiltaan erilaista malleja. Tällaisella yhteisellä työkalulla pystytään etukäteen suunnittelemaan esimerkiksi oikein mitoitettuja ja sijoitettuja vesiensuojelutoimia metsätalouden ja maatalouden tarpeisiin. Hankkeessa kootaan yhteen myös Natura 2000 -vesistöalueiden ihmisille tarjoamat aineellisia aineettomia hyötyjä sekä näitä ekosysteemipalveluja kuvaavia indikaattoreita ja testataan niiden toimivuutta valituilla koealueilla.

Hankkeen poikkeuksellisen pitkä kestoaika, lähes 7 vuotta, mahdollistaa pysyvämpien ja hankkeen päättymisen jälkeenkin jatkuvien uusien yhteistyömuotojen ja -käytäntöjen kehittämisen sekä vakiinnuttamisen.

Päivitetty viimeksi 4.6.2020