Metsän keskellä virtaavassa purossa on paljon erikokoisia kiviä ja lohkareita ja siihen on kaatunut myös puita.
Puroon kertynyt luonnonpuu ja virtausta ohjaamaan tehdyt puurakenteet lisäävät purojen elinympäristön monimuotoisuutta. Kuva: Pauliina Louhi.

Euroopan unionin tavoitteena on pysäyttää luonnon monimuotoisuuden väheneminen alueellaan. Luonnonsuojelun kannalta tärkeistä alueista muodostettava Natura 2000 -verkosto turvaa luontodirektiivissä määriteltyjen luontotyyppien ja lajien elinympäristöjä.

Freshabit LIFE IP -hankkeessa parannetaan valittujen Natura 2000 -vesistöalueiden ekologista tilaa ja monimuotoisuutta tai direktiivilajien kuten jokihelmisimpukan elinympäristöä. Vesistöjen luonteen vuoksi suurin osa toimenpiteistä on kuitenkin suunniteltu toteutettavaksi Natura 2000 -alueiden ulkopuolella, niin valtion kuin yksityisienkin maanomistajien alueilla.

Kukin jäsenmaa on toimittanut komissiolle arvionsa EU:n yhteisörahoituksen tarpeesta kohdistuen Natura 2000 -verkoston suojelun toimeenpanoon. Suomen ”Priorisoidun rahoituksen puiteohjelma” (Prioritized Action Framework, PAF) on toteutettu syksyllä 2013 ja se käsittää koko valtakunnan Natura 2000 -verkoston.

Rahoitusmuotojen tehokasta hyödyntämistä seuraamaan on hankkeessa perustettu oma työryhmä, joka kerää tietoa eri rahoituslähteistä sekä järjestää seminaareja vesienhoidon asiantuntijoille.

Tätä PAF-työryhmää vetää ympäristöministeriö ja siihen kuuluu edustajia muun muassa maa- ja metsätalousministeriöstä, Innovaatiorahoituskeskus TEKESistä, maakuntaliitoista, ELY-keskuksista, Luonnonvarakeskuksesta, Suomen metsäkeskuksesta, Suomen ympäristökeskuksesta sekä Metsähallituksen luontopalveluista.

Päivitetty viimeksi 5.6.2020