Luontopalvelujen ja Eräpalvelujen mittarit

Tavoitteet Metsähallituksen Luontopalveluille ja Eräpalveluille asetetaan tulosohjaavien ministeriöiden (YM ja MMM) kanssa laaditussa strategisessa tulossopimuksessa. Tulossopimuksen perustana ovat hallitusohjelma, ohjaavien ministeriöiden strategiat sekä Metsähallituksen omistajapolitiikka. Metsähallituksen toimintastrategia ja Luontopalvelujen ja Eräpalvelujen omat toimintaohjelmat tukevat näiden tavoitteiden saavuttamista.

Tulossopimuksessa asetettujen tavoitteiden toteutumista seurataan vaikuttavuus-, suorite- ja laatumittareilla. Mittarit on kehitetty Luontopalvelujen, Eräpalvelujen ja tulosohjaavien ministeriöiden yhteistyönä. Mittareilla mitataan seuraavia tulossopimuksen vaikuttavuustavoitteita:

  1. Lajien ja luontotyyppien suojelutaso paranee.
  2. Natura 2000- ja luonnonsuojelualueverkoston tila paranee.
  3. Kulttuurihistoriallisen kiinteistövarallisuuden arvot säilyvät ja tila paranee.
  4. Riista- ja kalakannat säilyvät elinvoimaisina ja metsästys ja kalastus on eettistä ja vastuullista.
  5. Eräpalveluja tarjotaan kattavasti, ekologisesti ja sosiaalisesti kestävästi ja sillä luodaan hyvinvointia.
  6. Luonnossa virkistäytyminen lisää hyvinvointia ja luonnon arvostusta, jota tuetaan aktiivisella viestinnällä.

Mittarit (18 kpl)

Tiedostot ovat pdf-muodossa, ja niiden koko on 96-171 kt.

1.1 Lajisuojelun vaikuttavuus
1.2 Maaluonnonsuojelun vaikuttavuus
1.3 Ennallistamisen ja luonnonhoidon pinta-ala
1.4 Lajiesiintymätarkastukset
1.5 Lajitiedon ajantasaisuus
2.1 NATA-arviointien kattavuus
3.1 Kulttuurihistoriallisen kiinteistövarallisuuden kunto
3.2 Laadittujen huoltokirjojen määrä strategisen kiinteistövarallisuuden kohteilla
4.1 Erävalvontarikkeiden määrä
4.2 Erävalvontatapahtumien määrä
5.1 Metsästys- ja kalastusasiakkaiden eräpäivien lukumäärä
5.2 Myytyjen metsästys- ja kalastuslupien määrä
6.1 Suojelualueiden virkistyskävijöiden rahankäytön paikallistaloudelliset vaikutukset
6.2 Erän lupa-asiakkaiden aluetaloudelliset vaikutukset
6.3 Alueiden käyntimäärät
6.4 Verkkopalvelujen käyttäjä- ja käyntimäärät
6.5 Luontokeskusten, maastopalvelujen ja lupa-asiakkaiden asiakastyytyväisyys
6.6 Yhteistyökumppaneiden palaute