Valtion meri- ja sisävesialueiden hyvän tilan ja kestävän käytön edistäminen

Metsähallitus hallinnoi kolmasosaa Suomea. Maa-alueiden lisäksi hallinnassamme on pääosa Suomen yleisistä vesialueista, sekä mereisiä suojelualueita. Vastaamme meri- ja sisävesiluonnon suojelusta ja kartoituksesta sekä hoidamme omistajan tehtäviä kiinteistöasioissa yleisillä vesialueilla.

Metsähallituksen hallinnoimien merialueiden pinta-ala, 27 826 km² , vastaa Uudenmaan, Varsinais-Suomen ja Satakunnan yhteenlaskettua pinta-alaa. Alueiden haltijana myönnämme erilaisia lupia mm. kansallispuistoihin ja valvomme metsästystä ja kalastusta hallinnoimillamme vesialueilla. 

Monia toimia vesien parhaaksi

Meriluonnonsuojelumme keskeinen tavoite on turvata meriluonnon monimuotoisuus, parantaa suojelualueiden luontoarvojen tilaa sekä tuottaa ja kerätä tietoa suojelualueverkoston hoidon ja päätöksenteon tueksi. 

Sisävesillä parannamme esimerkiksi merellisten vaelluskalojen elinympäristöjä. Hoitotoimiin kuuluvat mm. pienten vaellusesteiden poistamiset sekä elinympäristökunnostukset.

Itämeren valuma-alue on noin neljä kertaa suurempi kuin itse meren pinta-ala, joten myös valuma-alueen toiminnoilla on suuri merkitys Itämeren kunnolle.

Huomioimme vesiensuojelun kaikissa metsätaloustoimenpiteissä. Vesiensuojelutoimenpiteillä pyrimme ehkäisemään valumavesien kiintoaines- ja ravinnehuuhtoumien lisääntymistä sekä selkeyttämään valumavedet mahdollisimman tehokkaasti. Pienet latvavedet ovat herkimpiä metsätalouden toimille, ja niiden suojeluun kiinnitämme erityistä huomiota. 

Etenkin vesiensuojelullisesti herkillä alueilla käytämme suunnittelun apuna valuma-alueanalyysiä, jonka avulla voidaan arvioida hakkuu-, maanmuokkaus-, kunnostusojitus- ja lannoitustoimenpiteiden aiheuttamaa kokonaiskuormitusta tarkasteltavalla valuma-alueella. 

Osallistumme Itämerihaasteeseen

Olemme mukana Itämerihaaste-verkostoaloitteessa, joka kutsuu organisaatiot sitoutumaan Itämeren suojeluun, tekemään oman Itämeri-toimenpideohjelmansa ja alkavan toteuttaa sitä. 

Osallistumme Itämerihaasteeseen yhteensä viidellä linjauksella, jotka toteuttavat vastuullisuusohjelman eri teemoja. Toimenpiteisiin sisältyy niin konkreettisia kunnostustöitä kuin ohjeistusta ja valvontaa.