Merialuesuunnittelulla edistetään merien kestävää käyttöä

Merialuesuunnittelulla halutaan edistää merialueen eri käyttömuotojen kestävää kehitystä ja kasvua, luonnonvarojen kestävää käyttöä sekä meriympäristön hyvän tilan saavuttamista. Metsähallitus on mukana valtion yleisille merialueille tehtävässä suunnittelutyössä.

Suomen aluevesille ja talousvyöhykkeelle laaditaan parhaillaan yhteensä kolme merialuesuunnitelmaa. Lappi, Pohjois-Pohjanmaa, Keski-Pohjanmaa ja Pohjanmaa laativat yhden yhteisen suunnitelman, Satakunta ja Varsinais-Suomi yhden ja Uusimaa ja Kymenlaakso yhden. Suunnitelmat laaditaan rannikon maakunnan liittojen yhteistyönä maaliskuuhun 2021 loppuun mennessä. Ahvenanmaa laatii oman suunnitelmansa. 

Merialuesuunnittelussa kiinnitetään huomiota merialueen ominaispiirteisiin, maan ja meren vuorovaikutukseen sekä maanpuolustuksen tarpeisiin. Merialuesuunnittelussa tarkastellaan eri käyttömuotojen kuten energia-alan, meriliikenteen, kalastuksen ja vesiviljelyn, matkailun, virkistyskäytön ja luonnonsuojelun tarpeita ja pyritään sovittamaan ne yhteen.  

Yhteisellä suunnittelulla saavutaan monia hyötyjä. Se vähentää konflikteja eri sektoreiden välillä ja luo synergioita eri toimintojen välille. Suunnittelu edistää investointeja ja luo niihin selkeät säännöt, lisää valtioiden rajat ylittävää yhteistyötä ja parantaa ympäristönsuojelun laatua. 

Sidosryhmät tekevät yhteistyötä merialuesuunnittelun yhteistyöverkostossa, jonka kokoonpano täydentyy koko ajan. Yhteistyöverkostoon kuuluu useita henkilöitä Metsähallituksen Kiinteistökehityksestä ja Luontopalveluista. 

Merialuesuunnitteluyhteistyötä ohjaa koordinaatioryhmä, jonka jäseniä ovat rannikon maakuntien liittojen suunnittelusta vastaavat virkamiehet ja ympäristöministeriön edustajat. Yhteistyötä koordinoi Varsinais-Suomen liitto.  

Merialuesuunnittelusta säännellään maankäyttö- ja rakennuslaissa. Ympäristöministeriö vastaa merialuesuunnittelun yleisestä kehittämistä ja ohjauksesta. Lisäksi ympäristöministeriö vastaa yhteistyöstä naapurimaiden kanssa eri merialuesuunnitelmien yhteensovittamiseksi.