Luontotyyppien suojelu

Metsähallituksen Luontopalvelut vastaa valtion luonnonsuojelualueiden suojeluun, ennallistamiseen, luonnonhoitoon ja seurantaan liittyvistä tehtävistä. Suojelualueilla on monipuolisesti erilaisia elinympäristöjä, kuten sisävesiä, Itämeren ja sen rannikkoalueiden elinympäristöjä, perinnebiotooppeja, lehtoja, boreaalisia metsiä, harjuja, keidassoita, aapasoita ja tunturialueita. Suuri osa luonnonsuojelualueiden luontotyypeistä on luonnontilaisia. Monet alueet ovat kuitenkin aikaisemmin olleet taloustoiminnan piirissä, mikä on heikentänyt luontotyyppien rakennetta ja toimintaa. Aktiiviset ennallistamis- ja luonnonhoitotoimet ovat siten tarpeellisia monella suojelualueella.

Ajantasaiset ja luotettavat tiedot luonnonsuojelualueiden lajien ja luontotyyppien tilasta ovat tarpeellisia suojelualueen luontoarvojen kuvaamisessa sekä hoitotarpeen arvioinnissa. Luontotyyppi-inventoinneilla kerätään tietoa mm. suojelualueiden kasvillisuustyypeistä, direktiiviluontotyyppien pinta-alasta ja edustavuudesta, elävän ja kuolleen puuston määrästä ja rakenteesta sekä kohdekohtaisesta hoitotarpeesta. Kerättyjen tietojen perusteella laaditaan luonnonhoito- ja ennallistamissuunnitelmia, joissa määritellyt toimenpiteet kohdennetaan kiireellisimmin hoitoa kaipaaville kohteille. Tiedot suojelualueiden luontoarvoista kootaan SAKTI-paikkatietojärjestelmään.

Maastosta kerättyä tietoa hyödynnetään suojelualueiden hoidon ja käytön suunnittelussa, Suomen luontotyyppien uhanalaisuuden arvioinnissa sekä EU:n luontodirektiiviraportoinnissa. EU:n luontodirektiivissä on 69 suomalaista luontotyyppiä, joista 14 on ensisijaisesti suojeltavia. Arvokkaiden luontotyyppien suojelemiseksi on perustettu Natura 2000 -alueita, joiden lisäksi suomalaisessa luonnonsuojelualueverkostossa on runsaasti muitakin alueita.

Lisätietoa