Lajien ja luontotyyppien suojelu

Metsähallitus vastaa arvokkaiden luontotyyppien sekä eläin-, kasvi- ja sienilajien suojelusta hallinnassaan olevilla valtion alueilla. Keräämme tietoa, seuraamme muutoksia sekä tarvittaessa hoidamme niin maa- kuin vesialueitakin, jotta lajiston ja luontotyyppien monimuotoisuuden säilyminen voitaisiin turvata. Metsähallituksen Luontopalvelut vastaa lajien ja luontotyyppien suojelusta valtion suojelualueilla ja suojeluun varatuilta kohteilla sekä tekee inventointia ja luonnonhoitoa myös yksityisillä luonnonsuojelualueilla yhteistyössä maanomistajien kanssa. Metsähallituksen Metsätalous Oy vastaa tehtäväkokonaisuudesta valtion monikäyttömetsissä, missä myös Metsähallituksen Eräpalvelut kunnostaa riistakosteikkoja ja kalavesiä.

Metsähallituksen vastuu EU:n luonto- ja lintudirektiivien luontotyyppien ja lajien suotuisan suojelutason säilymisestä Suomessa on suuri, koska maamme Natura 2000 -verkoston kohteista suurin osa on valtion alueilla.

Tiedot Suomen suojelualueiden elinympäristöistä ja lajeista tallennetaan ULJAS-paikkatietojärjestelmään, joka koostuu useasta osajärjestelmästä. Esimerkiksi suojelualueiden kuviotietojärjestelmä SAKTI sisältää tiedot elinympäristöjen ominaisuuksista ja sen avulla laaditaan toimenpidesuunnitelmia elinympäristöjen tilan parantamiseksi. LajiGis-järjestelmään tallennetaan kaikki suojelualueiden ja monikäyttömetsien lajitiedot. Metsähallituksen Luontopalvelut omistaa ULJAS-järjestelmän, ja myös muut ympäristöhallinnon työntekijät käyttävät sitä. Metsähallituksen Metsätalous Oy käyttää kasvupaikkatietojen hallinnassa SILVIA-järjestelmää.

Lisätietoa